Política de privacitat

L'informem que, a través de la web de Palma Aquarium S.A., (d'ara endavant “Palma Aquarium”), que la seva url és “palmaaquarium.com”, podrà facilitar dades personals, entre altres supòsits, per a adquirir productes, subscriure's a la newsletter de la Companyia o sol·licitar informació. La recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme de conformitat i en compliment amb el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant “GDPR”).

Palma Aquarium es compromet a tractar i recaptar les dades personals:

  • De manera lícita, lleial i transparent,
  • de manera adequada, pertinent i limitat al necessari,
  • de manera exacta actualitzada i,
  • durant el temps necessari.


Així mateix, l'Entitat es compromet a respectar els principis rectors de Privacitat des del disseny i per defecte i de responsabilitat proactiva.

Quan les dades personals siguin recaptats a través del formulari, serà necessari que la Usuària aportació, almenys, aquells marcats amb un asterisc, ja que, si no se subministressin aquestes dades considerades necessàries, Palma Aquarium no podrà gestionar el servei sol·licitat.

A més, amb el lliurament de les dades i/o amb l'emplenament del/els formulari/s, l'Usuari autoritza expressament al fet que l'Entitat utilitzi l'adreça de correu o telèfon com a mitjà de comunicació i garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, consentint expressament l'ús, tractament i comunicació dels mateixos per a les finalitats informades.

En cas de ser facilitades dades de terceres persones, la persona que els ha facilitat garanteix haver informat les mateixes dels termes recollits en el present apartat.

El responsable del tractament de les seves dades és Empresa Palma Aquarium, S.A. (d'ara endavant “Palma Aquarium”) amb domicili social en Carrer Manuela dels Ferrers i Sorà, 21, 07610 Palma.

Si té alguna consulta relativa a protecció de dades pot contactar a través del correu protecciondedatos@palmaaquarium.com


Amb quina finalitat i legitimació tractem les seves dades personals?

Palma Aquarium l'informa que les dades de caràcter personal que facilitarà a través de la web seran tractats per Palma Aquarium, amb les següents finalitats:

Gestionar i tramitar la relació contractual comercial derivada de la compra o adquisició d'entrades o productes disponibles a través de la web (entrades al parc, contractació d'esdeveniments com a aniversaris, bodas, sopars, visites especials, etc.).

Gestionar i tramitar la relació contractual comercial derivada de la inscripció al servei de campus.

Mantenir puntualment informat, a través de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà equivalent, de totes aquelles ofertes, productes, serveis i promocions de Palma Aquarium que puguin ser del seu interès.

Elaborar un perfil comercial sobre la base de l'evolució de l'activitat comercial en relació amb les compres o sol·licituds realitzades.

En el cas que ho desitgi, donar-se d'alta en el producte de Ocean Pass.

Gestió de sol·licituds d'informació.

Gestió de la subscripcions a la newsletter.

La legitimitat que constitueix el tractament de les seves dades personals per als tractaments (1) i (2), es basa en l'execució d'un contracte o pre-contracte comercial amb Palma Aquarium en relació amb els serveis sol·licitats, així com també la prestació d'aquests serveis.

Així mateix, la base legítima per al tractament de les seves dades personals per als tractaments indicats en els punts (3), (4), (5), (6) i (7) es basa en el consentiment exprés que atorgui per a cada finalitat en el moment de recollida de les seves dades personals, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució dels contractes que tingui amb la Companyia.

Finalment, informar-lo que es realitza un tractament de dades de cookies. La informació relativa a la política de cookies es localitza en aquest enllaç.


Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals als quals es tingui accés es tractaran el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptats. Després d'això, Palma Aquarium conservarà les dades personals quan els mateixos deixin de ser pertinents per als fins recaptats, degudament bloquejats, per a la seva posada a la disposició de les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació prevists legalment. Palma Aquarium procedirà a la supressió física de les seves dades una vegada transcorreguts aquests terminis.


A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

Les seves dades no són cedits a cap tercer, tret que estiguem obligats per alguna normativa o legislació d'obligat compliment.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Accés: té dret a saber si estem tractant les seves dades i, si és el cas, conèixer quines dades personals de la seva titularitat estem tractant.

Rectificació: vostè té dret a rectificar aquelles dades personals que siguin inexactes.

Supressió: baix determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la supressió de les seves dades.

Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l'informem que únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat: vostè tindrà dret a rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s'hagin generat durant la relació contractual, així com a transmetre'ls a una altra entitat.

Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-los excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita amb la ref. "Protecció de Dades" i fotocòpia del DNI dirigida a Empresa Palma Aquarium, S.A. (d'ara endavant “Palma Aquarium”) amb domicili social en Carrer Manuela dels Ferrers i Sorà, 21, 07610 Palma o cursant la seva petició amb els mateixos requisits a través de protecciondedatos@palmaaquarium.


Davant que autoritat pot exercitar les seves reclamacions?

Els interessats poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació amb la resposta que hagin rebut de Palma Aquarium en atendre els seus drets.


Mesures de Seguretat

Palma aquarium tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.